وصول مطالبات

فرشید
بنده بخاطر عدم دریافت وجه مواد اولیه ای که چند ماه پیش به یک شرکت فروخته امدچار زیان شده ام. ایل میتوانم بخاطر دیرکرد طلبم برای اصل وجه و ضرر و زیان ان شکایت کنم؟