حق سكوت

دريا

يا سلام

نامزد دختر خواهرم و دختر خواهرم با همدستي هم  با اطلاع از يك موضوع حيثيتي از پدر و مادرم و خواهرم حق سكوت ميگيرند به دليل حيثيتي بودن موضوع با هيچكس نميتونيم صحبت كنيم و يا شكايت كنيم و خواهرم به همين دليل دچار مشكل روحي شده چكونه ميتونيم از اين وضعيت خارج شويم؟