ارث وصیت شده برای شخص ثالث

با سلام و خسته نباشید، مرحوم پدرم در بندی از وصیت نامه عادی خود درج کرده که ورثه، یک پنجم از مبلغ دو قطعه زمین را هنگام فروش به خواهرزاده اش پرداخت کنند، چند شاهد زیر وصیت نامه را که موارد دیگری نیز درج شده، امضا کردند.

همه ورثه چند ماه بعد از فوت پدر، زیر وصیت نامه را امضا و نوشته اند وصیت نامه را قبول دارند، الآن بعد از گذشت ۲۰ سال این زمین در حال فروخته شدن است ولیکن تعدادی از ورثه (دختران) نمی خواهند سهم پسر عمه را بدهند، در ضمن مرحوم پدرم بنده را به عنوان ناظر بر وصیت نامه در وصیت نوشته است.

حال چگونه به وصیت عمل کنم؟ توضیح اینکه ارزش زمینهای مورد اشاره کمتر از ثلث اموال می باشد. با تشکر از راهنمایی شما