خیانت در امانت و فروش مال غیر

Saeed
با سلام قصد دارم آپارتمان خود را جهت مدیریت امور مربوط به رهن و اجاره به یک شرکت مدیریت رهن و اجاره بسپارم(به علت عدم حضور در ایران) ولی سوالم این است که چطور میتوانم مطمئن باشم که شرکت مذبور اقدام به خیانت در امانت و احیانا فروش آپارتمان من نخواهد کرد؟ می دانم که مطمئناً در صورت این اتفاق دادگاه ملک را به صاحب اصلی آن باز خواهد گرداند ولی این امر مستلزم چندین ماه یا سال بالا و پایین رفتن از پله های دادگاهها خواهد بود که برای من میسر نیست لذا نمیدانم راهی وجود دارد که بتوان با اطمینان چنین کاری کرد؟ با تشکر