ماده 1025 قانون مدنی قابل دادخواست دادن هست ؟

محمدرضا

با سلام و وقت بخیر :
پدر اینجانب سه سال پیش فوت کردند که بنده گواهی انحصار وراثت ایشان را از شورای حل اختلاف دریافت کرده ام
برادر اینجانب بعنوان یکی از وراث پدر مرحوم ما،  مدت 12 سال پیش تا بحال مفقود الاثر هستند و خبر و اثری از ایشان در دست نیست
بنده دادخواست امین اموالی ایشان را به دادگاه  وقت تقدیم کردم و من را امین اموال ایشان معرفی کردند همچنین دادخواست فوت فرضی ایشان را تقدیم دادگاه وقت کردم که بر اساس ماده 1020 قانون مدنی درخواست بنده رد شد .همچنین دادخواست تقسیم ترکه تقدیم دادگاه نمودم که بدلیل مفقود اثری  بردارم دادخواست رد گردید
اکنون برای فروش ملک و خودرو پدری با مشکل عدم حضور بردارم مواجه هستیم
حال بنده میخواستم ببینم چه دادخواست یا دادخواست هائی  برای تعیین تکلیف سهم ارث ما و فروش آن باید تقدیم دادگاه کنم تا بتوانم اقدام به فروش و انتقال سند ملک و خودرو پدری به غیرکنم
با تشکر