سوءپیشینه

باسلام پدرم سی وپنج سال پیش زندان سیاسی بوده آیا برای استخدام شدن من وشوهرم مشکلی پیش میاد؟مخصوصا برای شوهرم خیلی نگران توروخدا جوابمو بدین