حضانت

آیا می توان حضانت پدر را به دلیل داشتن رابطه با زنهای مختلف سلب کرد