کلاهبرداری

آزاد عزیزی
باسلام‌،خانم بنده درسال۹۱از یک بانک‌ مبلغ ۶میلیون تومان وام اقساطی گرفتبعد ازمدتی متوجه شدیم میزان وام بیشتر از پرداختی به خانم میباشداما کارمندبانک باحیله ودروغ این راعادی نشان داد،وخانم بنده اقساط خودراپرداخت نمود،بعدازمدتی درآن بانک اختلاص و کلاهبرداری توسط همان کارمند صورت گرفت ماوام راتسویه کرده بودیم مدارکمان راهم گرفتیم امااینک همسرآن کارمند مدعی شده که وام را او تسویه کرده و ماازآن زمان به او بدهکاریم وعلیه ماشکایت کرده وتنهامدرکی که دارد یک بن کارت و یک کارت هدیه است که من آنزمان به کارمندبانک یعنی شوهرش دادم تااقساط راپرداخت کندوطبعادیگرنگرفتم همسرکارمندازماطلب پول و بدهی و ادای قسم کرده،کارمند بانک آنزمان به خاطر اختلاص و کلاهبرداری اخراج شده،روز نوزدهم درشوراجلسه داریم به نظر شماچکارکنیم؟