طلاق

سلام.زني هستم ٦٠ ساله با ٣ فرزند كه فقط ١ فرزند متاهل دارم كه مدت ١سالي است كه به تنهايي مجددا با ما زندگي مي كند.اكنون از سمت پسر بزرگ و همسرم اسايش جاني ندارم و مدام از سمت اين دو فحش و ناسزا مي شنوم و عفت من وا زير سوال مي برند به طوري كه مدام شاهد در گيري اينها حتي با فرزندان كوچكترم هستم.ايا مي توانم اقدام به طلاق به شرط گرفتن مهريه و نفقه كنم؟مهريه ام ١٠٠ هزار تومان در سال ١٣٥٨ بود.اما چون كارمند بودم خانه اي كه اكنون داريم پول مشترك من و همسرم است ولي از لحاظ قانوني هيچ چيز به نام من نيست