ایراد امر مطروحه

زهرا
آقای (الف) دعوایی به طرفیت آقای (ب) به خواسته مطالبه وجه چک مطرح و به لحاظ دفاعیات شخص (ب) حکم به بی حقی آقای (الف) صادر و در نتیجه ی تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال و در جریان رسیدگی قرار می گیرد و همزمان آقای (الف) همان دعوا را با همان خواسته و به طرفیت آقای (ب) در شعبه ی بدوی مطرح و در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد.آیا خوانده دعوی می تواند ایراد امر مطروحه را مطرح نماید یا خیر؟ در صورت طرح ایراد امر مطروحه دادگاه چه تکلیفی دارد؟ و چه تصمیمی می گیرد؟ مستند قانونی آن چیست؟ چنانچه رای صادره قبلی در دادگاه تجدید نظر قطعی شود چه ایرادی از جانب خوانده قابل طرح است؟ دادگاه چه تصمیمی میگیرد؟ مستند قانونی آن چیست؟