سند وكالت فروش منقولي

مينا

سند وكالت فروش اموال منقول ارزش سند را براي وكيل دارد؟ ايا موكل بدون اجازه وكيل ميتواند  به فروش ملك اقدام كند و در وكالت نامه هم ذكر  شده  موكل ضمن عقد خارج لازم 

دفترخانه گفت چون سند اپارتمان به دليل وام در رهن بانك است نميتوان هم اكنون نصف سهم را همسرتان به شما منتقل كند و تنها ميتوان سند وكالت فروش داد ايا اين حرف صحت دارد؟