خیار غبن

دهقان
با سلام ماشینی را خریداری کردم که ظرف مدت دو روز موترش سوخت و پس از باز کردن موتور متوجه شدم که موتور مشکل داشته و دستکاری شده بود. آیا میتوانم ادعای فسخ معامله را داشته باشم, باتوجه به اینکه سند به نام من شده؟ با تشکر