جعل

شخصى از يک جاعل فوق حرفه اى ميخواهد به دليل تجديد فراش در شناسنامه اش تغييراتى ايجاد شود , پس از طراحى سند مجعول , صاحب شناسنامه مشخصات همسر سابق خود را در سند مينويسد , ايا شخص دوم جاعل محسوب مىشود ؟ علت را به تفصيل توضيح دهيد , ممنون