مهریه

amir

با سلام و خسته نباشید.

بنده تقریبا 11 ماه است که عقد کرده ام تقریبا 6 ماه است که با خانومم به مشکل خوردیم و بنظر پایان کار ما جدایی خواهد بود – ایشان در حال حاضر مهریه خود را به اجرا گذاشته است با توجه به اینکه ایشان در حال حاضر باکره میباشند خواهشمندم سوالهای بنده را در این خصوص پاسخ بفرمایید

آیا با توجه به باکره بودن خانم مهریه کامل تعلق میگیرد یا نصف؟

تاریخ دادگاه اردیبهشت95 میباشد با توجه به اینکه ایشان نزدیک 6 ماه است که بنده را بیخبر گذاشته و در واقع پدر و مادر ایشان اجازه نمیدهند که با بنده که  شوهر قانونی ایشان میباشم هیچ ارتباط کلامی داشته باشیم آیا من میتوانم در این خصوص از پدر مادر همسرم شکایت کنم یا خیر؟

نفقه ایشان با توجه به اینکه باکره میباشند و من هم درخواست تمکین نمیتوانم بدهم چگونه خواهد یود؟