سرپرستی فرزند

zeinab karimi

به علت معتاد بودن پدر، پدر و مادر از هم جدا شده اند و سرپرستی دخترشان به مادر سپرده شده است. در صورتی که برای مادر اتفاقی بیفتد که دیگر قادر به سرپرستی از دختر نباشد، سرپرستی فرزند بر عهده چه کسی است؟ آیا فرد دیگری خارج از اعضای خانواده می تواند سرپرستی فرزند را به عهده داشته باشد. در حالی که پدر هنوز زنده است ولی همچنان معتاد است.
با تشکر فراوان