رد شدن درخواست وبرأي شنگن

محمد رضا

سلام 

از سفارت اطريش ٢ ماه پيش درخواست وبرأي كردم كه رد شد نامه اي به من دادن كه علت رد شدن درخواست اين بود كه ورود من به حوزه شنگن خطرنكه من ٥ سال پيش رفتم آلمان برأي شركت در نمايشگاه  كه به موقع بدون هيچ مشكلي برگشتم ايران    من مطمئنم كه تشابه اسمي هست.  لطفا بگين چطور بايد اعتراض كنم.  با تشكر