ردصلاحیت

سیدمهدی حسینی

سلام.من۷سال درفوریتها پزشکی بطورتبصره۳قراردادی وازانجایی که دربیرون ازکارباچندنفردستگیرو۴گرم موادمخدراز نوع کراک ومتاسفانه به من تعلقش دادند وحالا قضیش تمام شد وسوپیشینه ام موردی نداره وقاضی ودادستان نامه داده که من موردی ندارم ودرشیفت ها کاری غیبت ندارم اما گزینش محل کارم بخاطر این مسله من رااخراج ونامه به دیوان عدالت داد.کمک کنید ممنون