درخواست طلاهای خو از همسر

طلاهای من با نام همسرم در بانک میباشد حال قصد جدا شدن داریم آیا میتونم بابت طلاها کاری کنم که به من پس دهد ؟