استرداد پول

عتدل
با سلام بنده مبلغ 50میلیون تومان پول به شخصی قرض دادم و رسید بانکی را دارم. پس از تشکیل دادگاه متشاکی ادعا کرده رسید را قبول دارد ولی این رقم را در ازای بدهی بنده به ایشان دریافت نموده است. قاضی اعلام کرد که متشاکی باید برای اثبات مدرک یا شاهد بیاورد. در جلسه بعد ایشان نه شاهد آوردند و نه مدرک بلکه لایحه ای ارائه دادند که آقای کاتوزیان در کتاب خود مطلبی گفته اند. پس از این مرحله رای قاضی عوض شده و به بنده گفتند که باید شاهد بیاورم. من چگونه میتوانم این مشکل را حل کنم؟