كپى برابر اصل مبايعه نامه عادى

m.gh

با سلام ملكى را ششدانگ مبايعنامه عادى را كه شرايط پرداخت در آن ذكر شده است خريده ام و پرداختها نيز صورت گرفته و فيشهاى آن در دستم موجود است را گم كرده ام،كپى برابر با اصل آن را از دفترخانه دارم،چنانچه فروشنده ادعاى عدم انجام معامله را كند آيا دادگاه مدارك من را ميپذيرد؟