دخالت موضوعی با موضوع دیگر

حبیبی
سلام از شخصی خونه ای خریداری نموده ام مسله را به محبط کارم و با عنوان مسائل ناربط بنده را آزار میدهد