شراکت

رضا صالحی
با سلام،بنده مدت ۳سال با دوست خود شریک بوده که بافردی که خرید میکردیم به مشکل برخوردیم،و ان فرد بعد از ۳سال به ماگفت ما ۲۴میلیون به او بدهکاریم در صورتی که ما۱۴ان را قبول داشتیم،ومن قرار شد به سر کار دیگری برم و شریک بنده بدهی را بپردازد و به جایش اجناس در مغازه باشد،بعد قراردادی شریک بنده نوشت که فلان مقدار جنس در مغازه است و او بدهی را تمام و کمال میپردازد،و انگشت زدیم و ۲شاهد عاقل و بالغ امضا کردند و هرکدام یک نسخه بردیم،حال دوست بنده بدهی را داده ولی فرد طلب کار اضافه کرده ۱۰تای دیگر میخواهد،و با چرب زبانی از دوست بنده چک گرفته است،در صورتی که قبلا برای این بدهی نه چکی بود،نه فاکتوری امضا شده واز مدت بدهی که عنوان نشده بود ۲سال گذشته بود،و فاکتورها به نام بنده بود نه شریکم ایا می توانند چک شریک بنده را بابت بدهی که اسمی از او در فاکتور نبوده بگیرد؟ بنده کمی هم مشکوک شده ام چون چند ماهی است به استخدام شرکت نفت در امده ام و به شهرمان نرفته ام وکمی شک دارم دوستم بخواهد با همدستی انها از من پول بگیرد؟وبا فرد طلب کار زد و بندی دارد احتمالا چون الان با هم در حال معامله هستند و دوست بنده ادعا دارد چکش را میخواهند برگشت بزنند!حال میشود دوست بنده از بنده شاکی بشود بابت این بدهی اضافه که در قرارداد منبا ایشان ذکر نشده و فقط ۱۴تومن ذکر شده و نوشته شده بنده از ان تاریخ از مغازه خارج شده ام و در سود و هیچ چیز شریک نیستم!وان زمان حرفی از این ۱۰تومن جدید نبوده و در قرارداد من و دوستم نیست،ایا دوستم میتواند پای من را وسط بکشد وشاکی شود از من؟ایا فرد طلب کار میتواند از من پولی طلب کند با تشکر