ممنوع الخروج

صدر

آیا بین زمانی که اخطاریه برای چک برگشتی ارسال می شود تا زمان دادگاه می توان از کشور خارج شدو تا قبل از دادگاه باز گشت؟یا ممنوعیت برای خروج وجود دارد