خریدوفروش مال غیر

arash
مادرم زمینی مشاءبه مساحت3هکتارداردکه پلاک ثبتی آن81/1میباشدشخصی باسندی به پلاک82آن رافروخته،آیافروش مال غیرصورت گرفته دراینصورت مجازات فروشنده وخریدارچیست