مشکل در فهمیدن یه جمله

مرتضی

نسبت به دعاوی مجید احمدی به طرفیت حسين محبی مبنی بر مطالبه خسارت و مطالبه وجه چك طی شماره 9409972452102204 مورخ 17/12/1394 حكم محكوميت صادر شد.

میخاستم بپرسم معنی جمله بالا به چیست و رای به نفع کدامیک از طرفین می باشد