سوال حقوقی

Mehran
شخص الف طی مبایعه نامه عادی مورخه 18/5/88 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به شخص ب میفروشد و مبلغی از ثمن معامله را دریافت میکند و باقیمانده ثمن مقرر میگردد در موقع تنظیم سند وانتقال قطعی سند در دفتر اسناد رسمی تسلیم فروشنده نماید . و لز طرفی مبیع نیز برابر شروط مقرر در اختیار خریدار قرار میگرد . و از طرفی فروشنده موظف میگردد قبل از تنظیم سند رسمی کلیه اسناد و مدارک و استعلامات و مفاصا حساب مربوط به رقبه موصوف از دوایر دولتی و اداری ذیربط ( بدون ذکر زمان حضور در دفتر خانه یا تنظیم سند نقل و انتقال ) تسلیم خریدار نماید . طی مبایعه نامه عادی فیمابین طرفین معامله آمده است : ( در صورت رعایت نکردن بندهای مذکور و عدم حضور در دفترخانه ( بدون ذکر زمان ) ، هر کدام از طرفین قرارداد ، حق فسخ معامله را دارند و به ازای فسخ ، مبلغ 20 میلیون تومان تعیین گردید که فسخ کننده باید به طرف مقابل بپردازد ) حال، سوال اینجاست : با توجه به اینکه شرط اخیر ، خیار شرط میباشد و تعیین مدت در خیار شرط برابر ماده 401 ق.م از ارکان آن محسوب میشود ، آیا فروشنده میتواند به جهت عدم ذکر زمان شرط فسخ معامله برای طرفین ، تقاضای اعلام بطلان معامله و خلع ید مبیع را از محاکم قضایی درخواست نماید ؟؟؟ هرچند که مبیع فی الحال در تصرف خریدار است با توجه به اینکه تا کنون نیز انتقال قطعی رقبه موصوف تحقق نیافته است ... سپاسگزارم از توجه شما