تامین خواسته

mehdi

در راستای تامین خواسته از خواهان ایا میشود اتوموبیلی که به نام خانم خوانده میباشد  (در جهت فرار از دین ) توقیف کرد