ازدواج دخترغیرباکره

باسلام.دختری که باکره نیست یعنی بااذن مرجع تقلیدش عقدکرده اماحال بکارت ندارد.چطورمیتواندبدون اینکه پدروخانواده متوجه شوندعقدرسمی کنن چون پدرهم باازدواجش مخالف است ودخترچند سال بخاطراین فردصبرکرده اماهمچنان پدرمخالف است.شماچه راهکاری دارید.آیاجایی سراغ داریدکه بدون اذن دادگاه این دخترعقدرسمی باآن فردکند؟یااجازه گرفتن ازدادگاه بایددرشهرستان خوددخترباشد؟یااگردختربه دادگاه برودخانوادهمتوجه این قضیه میشوند.؟دخترمیخواهدبتداعقدرسمی کندبعدبه خانواده بگویدمن اینکارراانجام دادم تاازطریق قانون نتوانندعشق دخترراازاوبگیرند.لطفاراهنمایی بفرمایید.ممنون