جرم نزاع وحمله به منزل و ضرب وشتم

با سلام.پدر زن من با گرفتن حکم توقیف ماشیت من با مامور راهنمایی که همکار خودش هست شب ساعت 8.30 منزل پدری منو با 6 نفر از بستگانش دق الباب کردند که در این مساله به من و پدرم حمله ور شده ضرب شتم کرده اند.از نظر قانونی مجازات چیست.؟