فسق نسق زمین زراعی

ویکتور قوامی
ملکی نسقی که توسط برادربزرگتر نسق گردیده ولی چندسال قبل ازنسق به برادرکوچکتر فروخته شده وازهمان اول درتصرف برادرکوچکتربوده وتابه امروزنیزتوسط برادرکوچکتر کشت وکارمیشده وقبل فوت قسمتی ازملک رافروخته وقسمتی رابه ورثه خودانتقال دادهاست ولی بعداز60سال ورثه برادربزرگتر مطالبه ملک رابانسق پدری خودکرده اند درصورتی که برادربزرگتردرزمان حیات خودقسمتی ازملک رابابرادرگوچکترطی سندعادی تعویض وقسمتی رانیزبعنوان ارث پدری بعنوان سرپرست صغار به برادرکوچکترانتقال پیدا کرده است وکلیه مدارک مثبته درجهادکشاورزی واداره ابیاره نیردراین مدت به نام برادرکوچکتروکلا زمین ازولی در تصرف برادرکوچکتربودهاست ایا ورثه بردار بزرگترفقط به صرف داشتن نسق میتواند درخواست خلع ید زمین مزروعی رانماید باتشکر