تحویل اپارتمان پیش خرید

میثم
با سلام. معامله ای صورت گرفته و زمانی برای تحویل دادن ان مشخص شده و ازتاریخ تحویل زمانی گذشته و طرفین با هم در تماس بوده اند.و یک کلید تحویل خریدار بوده و خریدار تغیرات و تزییناتی در ملک بدون تحویل رسمی انجام داده ایا این تغییرات میتواند تحویل تلقی شود و خسارت داده نشود؟ سوال دیگر اینکه بعد از گذشت زمان تحویل ایا فروشنده میتواند قرارداد را فسخ کند؟با توجه به اینکه ضرر و زیان تاخیر تحویل قید شده در مبایعه نامه ولی حق فسخ خیر تکلیف چیست؟