غبن فاحش

ظفر
یک باب مغازه ویک واحد اپارتمان رابه مبلغ250میلیون در4سال پیش فروختم.ویک سوم ثمن معامله را تحویل نگرفتم ولی املاک رادر همان روز تحویل خریداردادم.به دلیل مشکلات اداری تاکنون پایان کارنگرفته ام وطبق قوانین شهرداری پرداخت عوارض ساختمان بروزاست ومبلغ140میلیون تومان میشودواین جانب هم قادر به پرداخت ان نمی باشم.خریدارنیزبدون واریزالباقی ثمن معامله به حساب دادگستری عدم حضوروالزام به تنظیم سندگرفت ودردادگاه غیابی اینجانب رابه مبلغ بیش ازیک میلیاردبه ضرروزیان محکوم نموده است.زیرا درزمان دریافت کدرهگیری مبلغ ضرروزیان بجای روزانه2000 تومان2000000تومان ذکرشده بودکه بنده متوجه نشدم.حالیه باتوجه به قیمت تمام شده ساختمان متوجه میشویم که قیمت فروخته شده دران زمان بسیارناچیزبوده وحداقل 100میلیون 2ملک راارزانترفروخته ایم.ایامی توان معامله را ازطریق غبن فاحش فسخ نمودوایاواقعابجای 170میلیون دریافتی بایدچندبرابران پرداخت نماییم؟!لطفااگرراه مناسب تری ویاپیشنهادی دارید به ایمیلم بفرستیدممنون.