آماده نشدن سند ملک در موعد مقرر

با سلام . من در دی ماه سال 1393یک واحد از یک آپارتمان نوساز را خریدم و درآن ساکن شدم .در آن تاریخ هنوز ملک پایان کار نداشت . در قرارداد ، تاریخ سند زدن  31 مرداد 94 ذکر شده و به ازای هر روز تاخیر مبلغی جریمه در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه سازنده هنوز پایان کار نگرفته ، در تاریخ مذکور سند زده نشد. در حال حاضر با توجه به اینکه ملک هنوز نه پایان کار و نه سند دارد ، آیا من باید از سازنده شکایت کنم؟ ( با توجه به اینکه فروش ملک با سند برای من مناسب تر خواهد بود) . و آیا باید برای مدت زمان تاخیر درخواست جریمه کنم ؟ آیا میتوانم از طریق دفتر خدمات قضایی شکایت کنم ؟ این شکایت باید به صورت دادخواست ، شکوائیه و یا اظهارنامه باشد ؟