جعل عنوان

محمد

باسلام

اينجانب ليسانس برق دارم اما با توجه به گذراندن دوره هاي مهارتي در موسسه هاي آموزش عاليDBAكه ترجمه آن دكترا قيد شده است اما در متن فارسي عنوان دكترا قيد نشده است،به اينجانب دكترا ميگفتن و معروف شده ام

حال در شركت مهندسي خودم كلاس خصوصي برگزار كرده و قراردادي كه تنظيم شده است نوشته شده مهندس ... ، اكنون با توجه به عدم قبولي كنكور ٦ نفر از ٢٥ نفر.از اينجانب به عنوان جعل عنوان شكايت كرده اند

و جزوه اي از من ارائه كردن كه قيد شده دكتر و امضاء كرده ام

البته اين جزوه مربوط به اين افراد نيست 

آيا من محكوم ميشوم؟