پرداخت مهریه

با سلام 

مهریه همسر من 500 سکه تمام بهار است

اگر الان من 150 سکه را به وی پرداخت و رسید بگیرم

در صورتی که بعدا همسرم مهریه را به اجرا بگذارد این 150 سکه پرداخت شده می تواند به عنوان 110 سکه ذکر شده در قانون دیده شود و بقیه را اقساط بپردازم یا اینکه در آن زمان مجددا به پرداخت 110 سکه دیگر از 350 عدد باقی مانده و الباقی اقساط حکم داده می شود؟