درخاست حبس تعلیقی

حسین جمشیدی

3سال پیش مرتکب دزدی داخل خودروشده ام که شاکی همان موقع رضایت دادوردمالی هم ندارم حکم قاضی4ماه حبس تعضیری به همراه30ضربه شلاق است ودرحال حاضریک سالی هست که حکم جلب من داده شده ومن فراری هستم باتوجه به اینکه دراین سه سال من خلاف دیگری نکردم ایامیشود درخاست حبس تعلیقی دادیامدت زندان راخرید.لازم به ذکراست که من یک سوِءسابقه دارم وضمنان فرزندشهیدهم هستم