فریب درازدواج

مهدی میان آبادی

باسلام اگرپسر وخانواده اش ازدواج قبلی پسر را مخفی کرده باشند وبعدازچندسال مشخص شودکه پسرازدواج قبلی داشته است مادر خانواده (پدردختردرقیدحیات نیست) امکان شکایت علیه پسر وخانواده اش رادارد یاخیر؟ اگردارد می تواند علیه هریک بصورت مجزا شکایت نماید یا یک شکایت نامه کافی است ؟ باتشکر