ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی

احمد

"مجازات ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی چیست؟

بعد از صدور رای در دادگاه  متهم تازه وکیل گرفته میتونه کاری انجام بده ی نه؟ بدون مدرک و شاهدم هست