مهریه

دادنامه مهریه اومد دستم که 100 تا سکه محکوم شدم، الان مهلت دارم واسه اعتراض تجدید نظر، بهش اعتراض کنم که ندارم تو دادگاه تجدید نظر فایده ای داره؟