پناهندگی

هادی بافنده
رفتن به ترکیه و پناهنده شدن به کشور کانادا