شراکت در معامله

با سلام

درصورت امضای قرارداد بین دو نفر برای معامله ملک به مدت سه ماه با سود 50/50 و ضرر با شخص املاکی

که  یکی املاکی و دیگری مبلغی پول با عنوان شراکت به حساب منشی املاکی که این مبلغ در قرارداد ذکر شده است، و مبلغی دیگر در تاریخ دیگر به حساب خانم، بنگاهدار واریز شده است.

چک و سفته رد بدل نشده فقط قرارداد بین دوطرف

1- آیا در صورت پایان تاریخ قرارداد اگر بنگاه دار پول شخص سرمایه گذار را به او ندهد ، میتوان شکایت کیفری انجام داد  ؟

2- در صورت انجام ندادن معامله و یا صوری بودن معاملات جهت فریفتن اشخاص دیگر و داشتن طلبکارهای فراوان میلیاردی، میتوان شکایت کلاهبرداری کرد؟

3-میتوان از منشی املاکی و زن املاکدار شکایت کیفری کرد؟

4-اگر حقوقی باشد چقدر زمان میبرد و چه نتیجه ای دارد

لطفا راه کار رسیدن سریعتر شخص مال باخته به پول خود چیست ؟

با تشکر