عدم امکان سازش

شیداقاسمی
باسلام،زمانیکه رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر در مورد گواهی عدم امکان سازش صادرشده ورای به دیوان عالی فرستاده شده ودیوان پرونده را بخاطر مشخص نشدن نفقه زمان عده و مشخص نشدن تنصیف به دادگاه تجدیدنظر وهمین طور دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدو. برگشت داده است آیا. باز پروسه زمانی مثل همان ابتدای شکایت طی خواهدشد؟ووقتی نفقه مشخص بوده وفقط زمان عده مشخص نبوده وهمینطور زوج هیچ مالی برای تصنیف ندارد،آیا برگشت پرونده درست بوده؟یاخیر؟ اکنون آیا رای عدم امکان سازش صادر خواهدشد؟