دليس

شهاب خليلي

همسر بنده قبل از ازدواج مشكل قيبرم بزرگ رحمي داشته است و اين مطلب به بنده اطلاع داده نشده بود بعد از ازدواج تا سه سال اول قصد بچه دار شدن نداشتيم اما وقتي قصدش را پيدا كرديم دكترها بخاطر بزرگي اين فيبرم ما را از بچه دار شدن بر حذر مي داشتند و تقريباً يكسالي به درمان پرداختيم و در نهايت با رضايت خودمان اقدام به بچه دار شدن نموديم ولي بعد از زايمان متوجه شديم كه بچه بدليل فشارهاي فيبرومي با نارسايي قلبي VSD  سوراخ داخل قلب متولد شده است . چند وقتي است كه با همسرم و خانواده اش به مشكل برخورده ام و آنها تهديد به اجرا گذاشتن مهريه نموده اند . سوالم اين است كه اگر كار به دادگاه خانواده بكشد بنده مي توانم اين فريبكاري و پنهانكاري خانواده همسرم در مورد مشكل رحمي و وسواس شديد ايشان را ملاك شكايت و عدم پرداخت يا كاهش مهريه قرار دهم ؟ با تشكر