تصرف عدوانی کارگاه

بهنام کرم نیا
با سلام اگر کارفرما بدون دستور قبلی و یا حکم قضایی نیروهای مشغول به کار شرکت را به زور و کتک از کارگاه متعلق به شرکت بیرون کند و تمام ابزار آلات و مصالح پای کار شرکت را به تصرف خود در آورد و تکلسف پیمانکار چیست و باید چه اقدامی انجام دهد؟