انتقال بغیر مورد اجاره( مغازه)

سعید
با عرض سلام خدمت حضرتعالی. چنانچه مستاجر به موجب اجاره نامه رسمی حق انتقال به غیر مورد اجاره(مغازه)را از مالک مغازه اخذ کرده باشد و چنانچه اجاره نامه اصلی(رسمی) در سال ۱۳۶۰ و برای مدت ۳ سال بین مستاجر و مالک تنظیم شده باشد و الان قریب به ۳۲ سال است که مدت اجاره نامه مذکور منقضی و به پایان رسیده است، با توجه به موارد ذکر شده آیا مستاجر می تواند به موجب حق انتقال به غیری که در اجاره نامه اصلی از مالک دریافت داشته در زمانی که مدت اجاره اصلی سپری شده است، مورد اجاره را به غیر انتقال دهد؟ یا اینکه انتقال باید در اثناء مدت اجاره باشد؟؟ممنونم