عدم انجام شرط ضمن عقد صلح

غلام رضا کاظمیان پور

 

به نام خدا . سلام علیکم 

شخصی در زمان حیات خود قطعه زمینی را به منظور ساخت مرکز درمانی صلح نموده است .در زمان عقد ، شرایطی از سوی مصالح تعیین می گردد که یکی از این شرایط ، نامگذاری بیمارستان به اسم مصالح بوده است . در ادامه و با توجه  به شرایط تعیین شده ، صیغه شرعی و قانونی در قالب مصالحه مشروطه جاری و در دفتر اسناد رسمی ثبت می گردد و متعاقباً اسناد زمین به نام متصالح انتقال پیدا می نماید .

در ادامه اما ، شرط تعیین شده که با عقل و شرع و منطق منافات نداشته است و انجام آن نیز از سوی متصالح ممکن و میسر بوده است ؛ مورد توجه قرار نمی گیرد و به آن عمل نمی شود و در نهایت اراده و خواست مصالح ، عملی نمی گردد .

 اینک با توجه به مشروط بودن صلح و تصریح بر نامگذاری بیمارستانی که قرار بوده است در زمین اهدایی احداث گردد ( بخشی از هزینه های ساخت و خرید تجهیزات بیمارستانی نیز در همان زمان  از طرف مصالح زمین تامین و پرداخت شده است ) به نام مصالح و نیز توجه به اینکه شرط تعیین شده جایز و ممتنع عقلی و شرعی بوده و نیت مصالح نیز ثبت نام وی به عنوان خیر بوده است  و به علاوه شرط تعیین شده با مقتضای عهد منافات نداشته و متصالح نیز قدرت وفای به عهد را داشته است و انجام آن مستلزم امر محال نبوده است و صلح بر  شرط مصالح استوار  بوده است ، آیا با در نظر گرفتن مراتب فوق ، وارث مصالح می تواند و شرعاً  اجازه دارد برای فسخ صلح و بازپس گیری عین یا ثمن زمین و اجرت المثل ایام بهره برداری از زمین توسط متصالح ، اقدام نماید و بدواً استرداد زمین را از متصالح درخواست نماید یا خیر ؟

خواهشمند است در این خصوص راهنمایی فرمایید .  والعاقبة للمتقین

ز