اعتبار وکالت حق الطلاق پس از رجوع از طلاق

ایا بعد از رجوع زوجین پس از طلاق وکالت حق الطلاق زن اعتبار دارد یا باید دوباره وکالت ثبت شود