قرارابطال دادخواست

fateme

سلام.اگه تو پرونده اعتراض به ثبت ابطال دادخواست صادر بشه به علت عدم پرداخت هزینه کارشناس .آیا تو فرجه تجدیدنظر با پرداخت دستمزد کارشناس دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شه.؟