وحدت متنشاء دادخواست اصلی و تقابل

توسلی

خواسته دعوای اصلی انحلال شرکت 

خواهان : رئیس هیئت مدیره است لکن بعنوان یک سهامدار درخواست انحلال نموده برعلیه شرکت و سایر سهامدارن

خواسته دعوای طاری تقابل مشخص کردن حسابهای شرکت و پرداخت مطالبات و منافع تفویت شده سهامداران که در اثر سوء مدیریت خواهان در طی مدیریت نامبرده اتفاق افتاده است

آیا موضوع دعوای طاری دارای وحدت منشاء با موضوع دعوای اصلی دارد  یا ارتباط کامل با آن دارد.