قیومیت

سلام و عرض ادب

آیا فرزند قیم فرد محجور قادر است تا مانع دیدار فرزندان دیگر فرد مذکور شود؟

تشکر و ارادت

چوپاینان